Otvoreno sto radnih mjesta u državnoj službi

Bosnor.com

Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je natječaj za posao, te vrši prijem IX klase kadeta.

 

Natječaj je raspisan za stotinu kadeta s najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu”Policajac”.

 

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) državljanstvo BiH;

b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca,

d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije,

f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kkaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;

g) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s kaznenim zakonodavstvom.

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili s web saitea Granične policije Bosne i Hercegovine (Prijava na javni oglas za prijem kadeta u graničnu policiju Bosne i Hercegovine u činu „policajac“).

Prijavu na oglas s neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Granična policija Bosne i Hercegovine Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo, s naznakom ”Prijava na Javni oglas za prijem kadeta”. Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj tiskovini.

Više informacija potražite na stranicama Granične policije. 

Bosnor.com

Komentariši